MADDE 3: DERNEĞİN AMACI

CNG (sıkıştırılmış doğal gaz) ve LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) ile çalışan her türlü araç üretimi, yan sanayi üretimi, pazarlama yapan, ikmal yapan, bakım ve onarım yapan, proje geliştiren yardımcı ve destek kuruluşlar ve bu kuruluşlarda çalışan özel ve tüzel kişilerle ilişkiye girerek ve ilgilileri bir araya getirerek;

3.1. Türkiye'de alternatif yakıt ve enerji türleri ve CNG, LNG ile ilgili bilinç oluşturmak,

3.2. Gerek satış gerekse satış sonrasında karşılaşılabilecek sorunlarını araştırarak tüketici ve üreticilerin teknik, idari açıdan yeterlilik sağlayacak standartlar oluşturmak

3.3. Uluslar arası ve ulusal kabul görmüş standartlarda üretimin yapılması için gerekli yasal, teknik, idari ve mali düzenlemeler konusunda ilgili idari birimler kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkiye girmek, görüş ve beyanda bulunmak sektördeki gelişmelerle ilgili süreçleri izlemek ve görüş bildirmek

3.4. Üretici ve kullanıcıların uygun ve kaliteli hizmet ve malzeme almaları ve konuyla ilgili istismara uğramamaları için bilinç oluşturmak ve önlem almak

3.5. CNG ve LNG ile ilgili devletin ve aracı kuruluşların vergilendirme ve ücretlendirme politikaları ile ilgili görüş oluşturma ve toplantı ve yazışmalarla kullanıcıların fayda sağlayacağı oranlarda belirlenmesi için gündem oluşturmaktır.

MADDE 4: DERNEĞİN FAALİYET KONULARI VE HİZMET ALANLARI

Dernek amacını geliştirmek için aşağıda belirtilen konu ve alanlarda çalışmalar yapabilir.

4.1. CNG ve LNG ile ilgili her türlü konu ve alan ODİDER' in faaliyet konusu içine girer.

4.2. CNG ve LNG kullanımının yaygınlaştırılması ve kullanımı ve dağıtımı konularında kalite kriteri oluşturmak,

4.3. CNG ve LNG nin doğal çevreye dost, çevre kirliliğine yol açan diğer kimyevi yakıtlara alternatif olduğu bilincini yaygınlaştırmak,

4.4. CNG ve LNG kullanımının ülke ekonomisine katkısı ve kullanıcılar açısından ekonomik olduğu bilincini yaygınlaştırmak,

4.5. CNG ve LNG ile ilgili Ülke içerisindeki ticari faaliyetlerini izlemek, ticari ve fiyat politikaları konusunda görüş bildirmek ve kamu oyu gündemi oluşturmak,

4.6. CNG ve LNG nin rasyonel ve faydalı bir şekilde kullanılması ve işletilmesi konularında bilinç oluşturulması,

4.7. CNG ve LNG ile çalışan her türlü araç üretimi, yan sanayi üretimi, pazarlama yapan, ikmal yapan, bakım ve onarım yapan, proje geliştiren yardımcı ve destek kuruluşlar ve bu kuruluşlarda çalışan özel ve tüzel kişilerle ilişkiye girmek sektörel ziyaretlerde bulunmak

4.8. CNG ve LNG ile ilgili her türlü araç ve ekipmanın üretimi, pazarlanması-montaj ve servisi, bakım ve onarımı konularında kalite oluşturmak ve konuyla ilgili özel ve tüzel kişiliklere teşvik mahiyetli ödüller vermek, yanış ve bilinçsiz uygulama ve hizmet veren özel ve tüzel kişiliklere uyarılarda bulunmak konuyla ilgili yetkili ve ilgili mercilere suç duyurusunda bulunmak, kamu oyu, üretici ve tüketiciye maddi ve hakçalık açısından zarar verilmesi durumunda davalar açmak ve açılan davalara müdahil olmak,

4.9. Sektörün sorunlarının tespit edilerek sorunların giderilmesi için çözüm yöntemleri ortaya koymak ve kamuoyunu bilgilendirmek,

4.10. CNG ve LNG üretimi, dağıtımı ve kullanımı ile ilgili, kamu yönetimlerince geliştirilen projelere ve uygulamalara araştırma, toplantı, yayın, uygulama gibi faaliyetlerle ortak olmak ve taraf olarak proje üretmek,

4.11. CNG ve LNG ile ilgili konularda merkezi ve yerel yönetimlerle, özel kuruluş ve şahıslarla ortaklık temelli çalışmalara yapmak; bu kurum, kuruluş ve kişiler tarafından proje, uygulama, plan ve program geliştirme ve/veya yürütme çalışmalarına; araştırma, toplantı, yayın gibi aktiviteler ve etkinliklere katılmak, izlemek, desteklemek,

4.12. Üyelerini teknik mali konularda bilgilendirmek amacıyla yurt içi ve yurt dışı yayınları izleyerek bültenler, broşürler ve istatistiksel bilgiler yayınlamak,

4.13. CNG ve LNG ile ilgili faaliyet gösteren uluslar arası dernek ve kuruluşlarla ortak sempozyumlar, konferanslar, fuarlar ve değişik sosyal etkinlikler düzenlemek,

4.14. Yetkili mercilerden gerekli izinler alınarak, CNG ve LNG ile ilgili uluslar arası etkinlikleri izlemek ve katılmak amaçlı yurtdışı ve şehir dışına temsilci göndermek,

4.15. Üyeleri, kamu oyunu ve ilgilileri bilgilendirmek amaçlı bildiriler sunmak, röportajlar yapmak, yayın çıkarmak, konferans-panel-sempozyum-söyleşiler düzenlemek, organize etmek ve düzenlenmiş etkinliklere temsilci göndermek.